Liene Uresina Coaching (LUC) pakalpojumu un produktu iegādes un lietošanas vispārējie nosacījumi

Distances līgums

1. Izmantotie termini

1.1. LUC: Liene Uresina Coaching - Pakalpojuma sniedzējs vai Preču pārdevējs, Progress Me SIA, reģ.nr. 50203332541 un tā saistītais uzņēmums Progress and Grow Lifestyle Coaching FZCO, licences.nr.3456, turpmāk tekstā - LUC pārdod produktus un nodrošina attālinātus pakalpojumus interneta vidē (turpmāk tekstā: Produkts un Pakalpojums), saviem Pircējiem.


1.2. Pircējs: Pakalpojuma vai preču saņēmējs - klients, kas veicis samaksu pilnā vai daļējā apmērā.


1.3. Apmācības: LUC sniegtie pakalpojumi t.sk., bet ne tikai: apmācību programmas, kursi, meistarklases, jautājumu un atbilžu sesijas.


1.4. Apmācību apraksts: speciāli Apmācību programmai izveidota web lapa, kur minēts t.sk., bet ne tikai Apmācību nosaukums, mērķis un sagaidāmie ieguvumi, norises laiks/laika plāns, Mācību maksa, samaksas nosacījumi.


1.5. Mācību maksa: maksa par Apmācībām.


1.6. Preces: interneta veikalā iegādātie produkti.

2. Vispārējie Apmācību noteikumi

2.1. LUC  dod tiesības lietotājiem apskatīt, izmantot, noklausīties un izlasīt apmācību kursa materiālu, bet saglabā visas īpašuma un autortiesības uz šo materiālu.


2.2. Pircēji nedrīkst materiālus modificēt, pavairot, dalīties ar citiem vai izplatīt. Materiālus drīkst izmantot tikai savām vajadzībām – tos nepārdot, neatdot citiem vai kādā veidā nedarīt publiski pieejamus citām personām.


2.3. Pircējiem nav tiesību nodot savu lietotājvārdu un paroli trešajām personām, kā arī Apmācībām nedrīkst izmantot 3.personu personu lietotājvārdu un paroli.


2.4. LUC patur tiesības pārtraukt sadarbību ar Pircēju, ja sniegtas maldinošas, neprecīzas un/vai nepareizas ziņas, kā arī gadījumā, ja Pakalpojuma saņēmējs vai Pircējs uzvedas neētiski, neatbilstoši šiem noteikumiem vai tā uzvedība pēc LUC ieskatiem, var maldināt vai traucēt sadarbību ar citiem Pircējiem. Šādā gadījumā sadarbība var tikt pārtraukta nesniedzot paskaidrojumus un neatmaksājot samaksāto maksu par Apmācībām.


2.5. LUC patur tiesības mainīt plānoto apmācību laiku, par to iepriekš paziņojot.


2.6. LUC  informē semināra dalībnieku par reģistrācijas apstiprināšanu.


2.7. Apmācību piegāde un sniegšana notiek online digitālā formātā. Lai piekļūtu Apmācību materiāliem, veicot maksājumu, Pircējam ir jāreģistrējās LUC apmācību plataformā: https://liene-s-school.thinkific.com/  vai mobilajā aplikācijā: “Liene Uresina tranformation”, izveidojot savu e-pastu un paroli, ja vien Apmācību aprakstā nav paredzēts savādāk.


2.8. 2.7.punktā minetajās apmācību platformās Pircējs uzreiz pēc reģistrācijas var piekļūt Apmācību materiāliem, vai arī LUC var nosūtīt Apmācību materiālus uz Pircēja norādīto epastu - jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka ir uzsākta digitālā Apmācību pakalpojuma piegāde.

Apmācību materiāli sākotnēji var būt pieejami pilnā vai daļējā apmērā, atbilstoši Apmācību plānam un noteikumiem, kas minēti Apmācību aprakstā.


2.9. Pieejas tiesību ilgums ir ierobežots un tas tiek noteikts 60 dienas pēc pēdējā apmācību moduļa publicēšanas, ja vien Apmācību aprakstā nav ticis paredzēts savādāk.

Piekļuve digitālajiem bonusu materiāliem (piemēram meditāciju ieraksti), kas netiek piegādāti kādu konkrētu Apmācību ietvaros, tiek nodrošināta 1 gadu, ja vien aprakstos nav minēts savādāk.


2.10. Tiešsaistes (Live) Apmācību Ieraksti, prezentācijas nav pieejamas, ja vien Apmācību aprakstā nav ticis paredzēts savādāk.


2.11. LUC patur tiesības vienpusēji atcelt vai pārcelt daļēji vai pilnā apmērā plānotās Apmācības, piemēram, veselības stāvokļa vai citu tehnisku iemeslu dēļ. šādā gadījumā samaksātā mācību maksa tiek atgriezta proporcionāli atceltajai Apmācību daļai.


2.12. Apmācību programmas un LUC soc.mēdiju saturs veidots ar labiem nodomiem un ņemot  vērā sev pieejamo informāciju, tomēr LUC nav nekāda veida ārstniecības iesāde, tā dalās ar savu viedokli, pieredzi un sniedz rekomendācijas, savukārt Pircēju atbildība ir pastāvīgi izvērtēt piedāvāto ieteikumu piemērotību savai situācijai un meklēt medicīnisko palīdzību, kad tas nepieciešams.

LUC Pircējiem iesaka rīkoties apdomīgi un neuzņemas nekādu atbildību par Pircēju rezultātiem vai pašsajūtu (ne mentālu, ne emocionālu, ne fizisku vai tml) pielietojot vienu vai vairākas ieteiktās metodes.


2.13. Ar mērķi uzlabot dalībnieku progresu Apmācībās var tikt veidotas čatu grupas (piemēram, Telegram vai FaceBook) - šajās grupās Pircēju pienākums ir izturēties ar cieņu un izpratni pret pārējiem grupas dalībniekiem un neizmantot tās savu produktu vai pakalpojumu reklamēšanai nekādā veidā. Pretējā gadījumā LUC patur tiesības izslēgt Pircēju no šīs čata grupas, kā arī pārtaukt sadarbību ar Pircēju. 

3. Samaksas noteikumi

3.1. Cena par Apmācībām vai Precēm  tiek norādīta eiro, uzrādot pievienotās vērtības nodokli (PVN).


3.2. Samaksa par Apmācībām vai Precēm tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai pārskaitījumu ar bankas karti.


3.3. Samaksa par Apmācībām vai Precēm veicama kā priekšapmaksa pilnā apmērā, ievērojot 3.4.punktā norādīto.


3.4. Atsevišķām Apmācību programmām maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos, ja tas ir norādīts konkrētā Apmācību aprakstā. Šādā gadījumā pilnā maksājumā summa par Apmācību programmu var atšķirties no cenas, ja tā tiktu samaksāta vienā maksājumā.


3.5. Dalīto maksājumu gadījumā Pircējam, neievērojot apmaksas datumu, pieeja mācību materiāliem tiks nekavējoties pārtraukta.


3.6. Par kavētajām jeb izlaistām nodarbībām nauda netiek atgriezta vai atskaitīta no Mācību maksas, tomēr gadījumā, ja tas paredzēts Apmācības programmas aprakstā, var būt pieejams Apmācību ieraksts.


3.7. LUC  patur sev tiesības izsludināt cenu pazemināšanas akcijas vai atlaides pēc saviem ieskatiem. Preču un pakalpojumu cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem, izņemot ja cenas paaugstinājums ir tieši saistīts ar PVN vai citām būtiskām izmaksu sastāvdaļām.


3.8. Samaksātā Mācību  mācību maksa tiek atgriezta pilnā apmērā, gadījumā, ja LUC izmanto savas 2.11.punktā noteiktās tiesības.


3.9. Cenas iegādājoties produktus mobilajā aplikācijā: Liene Uresina Izaugsme LV var atšķirties, ņemot vērā papildus izmaksas, kas saistītas ar norēķiniem mobilajās lietotnēs.

4. Preces

4.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču un pakalpojumu attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču un pakalpojumu krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču un pakalpojumu krāsas. Pircējs saprot, ka Preces un pakalpojumi var nebūtiski atšķirties no to attēliem.


4.2. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai Precei vienā pasūtījumā.


4.3. Bezmaksas dāvanas un balvas, kas ir fiziski produkti,  tiek izsūtītas bezmaksas tikai Latvijas robežās.


5. Patērētāja atteikuma tiesības

Preču gadījumā:

5.1. Tikai Pircējam, kas ir Patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Preces  14  dienu laikā no Preces apmaksas.


5.2. Patērētājam, kurš vēlas atgriezt nopirktās Preces un atkāpties no līguma, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā/vai pievienotā veidlapā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, 5.1.punktā norādītajā termiņā. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Atteikuma veidlapa pieejama šeit.


5.3. Preču atgriešanas izdevumus sedz Pircējs.


5.4. Patērētājam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Saņemot Preces un pakalpojumus un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.


5.5. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču un pakalpojumu izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.


5.6. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja:

a) Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);

b) Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.


Apmācību gadījumā:

5.7. Pircējam - Patērētājam ir tiesības izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, un 14  dienu laikā no pilnas apmaksas vai pirmā maksājuma brīža atteikties no Apmācību pakalpojuma tikai gadījumos, kad Apmācību pakalpojuma piegāde ne pilnā, ne daļējā apjomā šajā periodā vēl nav tikusi uzsākta.  


5.8. Patērētājam, kurš vēlas atgriezt atkāpties no līguma Apmācību pakalpojumu gadījumā, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā/vai pievienotā veidlapā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, 5.7.punktā norādītajā termiņā. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.Tādā gadījumā samaksātā Mācību maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

5.9. Pircējs - Patērētājs piekrīt un apliecina, ka tas atsakās no savām atteikuma tiesībām tiklīdz Apmācību pakalpojuma - materiālu piegāde ir uzsākta. Apmācību pakalpojuma piegāde uzskatāma par uzsāktu tiklīdz Pircējam ir nodrošināta iespēja reģistrēties un līdz ar to pieklūt Apmācību materiāliem, atbilstoši 2.daļā noteiktajai kārtībai.

6. Citi

6.1. LUC patur sev tiesības grozīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Portālā.


6.2. Visi ar e-pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem Pircējam 24h pēc paziņojuma izsūtīšanas.


6.3. E-pasta adrese tiek izmantota cita starpā rēķinu un citu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu nosūtīšanai.


6.4. Par jebkuriem jautājumiem saistībā ar šiem noteikumiem, Pircējs var jebkurā laikā vari rakstīt e-pastu uz adresi: support@lieneuresina.com, un viņam tiks sniegta atbilde.

Informācija atjaunota 18.07.2023.