JAUNUMS! / Tagad pieejama arī mobilā aplikācija!

Šajā dokumentā iekļauti Lienes Uresinas Coaching -

 • Lietošanas vispārējie nosacījumipakalpojumu un produktu iegādes un lietošanas vispārējie nosacījumi / Distances līgums
 • Privātuma politika

Liene Uresina Coaching (LUC) pakalpojumu un produktu iegādes un lietošanas vispārējie nosacījumi

Distances līgums

1. Izmantotie termini

1.1. LUC: Liene Uresina Coaching - Pakalpojuma sniedzējs vai Preču pārdevējs, Progress Me SIA, reģ.nr. 50203332541 un tā saistītais uzņēmums Progress and Grow OU, reģ.nr. 16378031  LUC pārdod produktus un nodrošina attālinātus pakalpojumus interneta vidē (turpmāk tekstā: Produkts un Pakalpojums), saviem Pircējiem.


1.2. Pircējs: Pakalpojuma vai preču saņēmējs - klients, kas veicis samaksu pilnā vai daļējā apmērā.


1.3. Apmācības: LUC sniegtie pakalpojumi t.sk., bet ne tikai: apmācību programmas, kursi, meistarklases, jautājumu un atbilžu sesijas.


1.4. Apmācību apraksts: speciāli Apmācību programmai izveidota web lapa, kur minēts t.sk., bet ne tikai Apmācību nosaukums, mērķis un sagaidāmie ieguvumi, norises laiks/laika plāns, Mācību maksa, samaksas nosacījumi.


1.5. Mācību maksa: maksa par Apmācībām.


1.6. Preces: interneta veikalā iegādātie produkti.

2. Vispārējie Apmācību noteikumi

2.1. LUC  dod tiesības lietotājiem apskatīt, izmantot, noklausīties un izlasīt apmācību kursa materiālu, bet saglabā visas īpašuma un autortiesības uz šo materiālu.


2.2. Pircēji nedrīkst materiālus modificēt, pavairot, dalīties ar citiem vai izplatīt. Materiālus drīkst izmantot tikai savām vajadzībām – tos nepārdot, neatdot citiem vai kādā veidā nedarīt publiski pieejamus citām personām.


2.3. Pircējiem nav tiesību nodot savu lietotājvārdu un paroli trešajām personām, kā arī Apmācībām nedrīkst izmantot 3.personu personu lietotājvārdu un paroli.


2.4. LUC patur tiesības pārtraukt sadarbību ar Pircēju, ja sniegtas maldinošas, neprecīzas un/vai nepareizas ziņas, kā arī gadījumā, ja Pakalpojuma saņēmējs vai Pircējs uzvedas neētiski, neatbilstoši šiem noteikumiem vai tā uzvedība pēc LUC ieskatiem, var maldināt vai traucēt sadarbību ar citiem Pircējiem. Šādā gadījumā sadarbība var tikt pārtraukta nesniedzot paskaidrojumus un neatmaksājot samaksāto maksu par Apmācībām.


2.5. LUC patur tiesības mainīt plānoto apmācību laiku, par to iepriekš paziņojot.


2.6. LUC  informē semināra dalībnieku par reģistrācijas apstiprināšanu.


2.7. Apmācību piegāde un sniegšana notiek online digitālā formātā. Lai piekļūtu Apmācību materiāliem, veicot maksājumu, Pircējam ir jāreģistrējās LUC apmācību plataformā: https://liene-s-school.thinkific.com/ vai mobilajā aplikācijā: “Liene Uresina tranformation”, izveidojot savu e-pastu un paroli, ja vien Apmācību aprakstā nav paredzēts savādāk.


2.8. 2.7.punktā minetajās apmācību platformās Pircējs uzreiz pēc reģistrācijas var piekļūt Apmācību materiāliem, vai arī LUC var nosūtīt Apmācību materiālus uz Pircēja norādīto epastu - jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka ir uzsākta digitālā Apmācību pakalpojuma piegāde.

Apmācību materiāli sākotnēji var būt pieejami pilnā vai daļējā apmērā, atbilstoši Apmācību plānam un noteikumiem, kas minēti Apmācību aprakstā.


2.9. Pieejas tiesību ilgums ir ierobežots un tas tiek noteikts 60 dienas pēc pēdējā apmācību moduļa publicēšanas, ja vien Apmācību aprakstā nav ticis paredzēts savādāk. Piekļuve digitālajiem bonusu materiāliem (piemēram meditāciju ieraksti), kas netiek piegādāti kādu konkrētu Apmācību ietvaros, tiek nodrošināta 1 gadu, ja vien aprakstos nav minēts savādāk.


2.10. Tiešsaistes (Live) Apmācību Ieraksti, prezentācijas nav pieejamas, ja vien Apmācību aprakstā nav ticis paredzēts savādāk.


2.11. LUC patur tiesības vienpusēji atcelt vai pārcelt daļēji vai pilnā apmērā plānotās Apmācības, piemēram, veselības stāvokļa vai citu tehnisku iemeslu dēļ. šādā gadījumā samaksātā mācību maksa tiek atgriezta proporcionāli atceltajai Apmācību daļai.


2.12. Apmācību programmas un LUC soc.mēdiju saturs veidots ar labiem nodomiem un ņemot  vērā sev pieejamo informāciju, tomēr LUC nav nekāda veida ārstniecības iesāde, tā dalās ar savu viedokli, pieredzi un sniedz rekomendācijas, savukārt Pircēju atbildība ir pastāvīgi izvērtēt piedāvāto ieteikumu piemērotību savai situācijai un meklēt medicīnisko palīdzību, kad tas nepieciešams.LUC Pircējiem iesaka rīkoties apdomīgi un neuzņemas nekādu atbildību par Pircēju rezultātiem vai pašsajūtu (ne mentālu, ne emocionālu, ne fizisku vai tml) pielietojot vienu vai vairākas ieteiktās metodes.


2.13. Ar mērķi uzlabot dalībnieku progresu Apmācībās var tikt veidotas čatu grupas (piemēram, Telegram vai FaceBook) - šajās grupās Pircēju pienākums ir izturēties ar cieņu un izpratni pret pārējiem grupas dalībniekiem un neizmantot tās savu produktu vai pakalpojumu reklamēšanai nekādā veidā. Pretējā gadījumā LUC patur tiesības izslēgt Pircēju no šīs čata grupas, kā arī pārtaukt sadarbību ar Pircēju. 

3. Samaksas noteikumi

3.1. Cena par Apmācībām vai Precēm  tiek norādīta eiro, uzrādot pievienotās vērtības nodokli (PVN).


3.2. Samaksa par Apmācībām vai Precēm tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai pārskaitījumu ar bankas karti.


3.3. Samaksa par Apmācībām vai Precēm veicama kā priekšapmaksa pilnā apmērā, ievērojot 3.4.punktā norādīto.


3.4. Atsevišķām Apmācību programmām maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos, ja tas ir norādīts konkrētā Apmācību aprakstā. Šādā gadījumā pilnā maksājumā summa par Apmācību programmu var atšķirties no cenas, ja tā tiktu samaksāta vienā maksājumā.


3.5. Dalīto maksājumu gadījumā Pircējam, neievērojot apmaksas datumu, pieeja mācību materiāliem tiks nekavējoties pārtraukta.


3.6. Par kavētajām jeb izlaistām nodarbībām nauda netiek atgriezta vai atskaitīta no Mācību maksas, tomēr gadījumā, ja tas paredzēts Apmācības programmas aprakstā, var būt pieejams Apmācību ieraksts.


3.7. LUC  patur sev tiesības izsludināt cenu pazemināšanas akcijas vai atlaides pēc saviem ieskatiem. Preču un pakalpojumu cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem, izņemot ja cenas paaugstinājums ir tieši saistīts ar PVN vai citām būtiskām izmaksu sastāvdaļām.

4. Preces

4.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču un pakalpojumu attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču un pakalpojumu krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču un pakalpojumu krāsas. Pircējs saprot, ka Preces un pakalpojumi var nebūtiski atšķirties no to attēliem.


4.2. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai Precei vienā pasūtījumā.


5. Patērētāja atteikuma tiesības

Preču gadījumā:

5.1. Tikai Pircējam, kas ir Patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Preces  14  dienu laikā no Preces apmaksas.


5.2. Patērētājam, kurš vēlas atgriezt nopirktās Preces un atkāpties no līguma, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā/vai pievienotā veidlapā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, 5.1.punktā norādītajā termiņā. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Atteikuma veidlapa pieejama šeit.


5.3. Preču atgriešanas izdevumus sedz Pircējs.


5.4. Patērētājam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Saņemot Preces un pakalpojumus un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.


5.5. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču un pakalpojumu izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.


5.6. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja:

a) Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);

b) Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.


Apmācību gadījumā:

5.7. Pircējam - Patērētājam ir tiesības izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, un 14  dienu laikā no pilnas apmaksas vai pirmā maksājuma brīža atteikties no Apmācību pakalpojuma tikai gadījumos, kad Apmācību pakalpojuma piegāde ne pilnā, ne daļējā apjomā šajā periodā vēl nav tikusi uzsākta.  


5.8. Patērētājam, kurš vēlas atgriezt atkāpties no līguma Apmācību pakalpojumu gadījumā, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā/vai pievienotā veidlapā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, 5.7.punktā norādītajā termiņā. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.Tādā gadījumā samaksātā Mācību maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

5.9. Pircējs - Patērētājs piekrīt un apliecina, ka tas atsakās no savām atteikuma tiesībām tiklīdz Apmācību pakalpojuma - materiālu piegāde ir uzsākta. Apmācību pakalpojuma piegāde uzskatāma par uzsāktu tiklīdz Pircējam ir nodrošināta iespēja reģistrēties un līdz ar to pieklūt Apmācību materiāliem Amācību platformā https://liene-s-school.thinkific.com/ un/vai Apmācību materiāli nosūtīti Pircējam uz viņa norādīto epastu, izņemot ja Apmācību apraksā minēts savādāk.

6. Citi

6.1. LUC patur sev tiesības grozīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Portālā.


6.2. Visi ar e-pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem Pircējam 24h pēc paziņojuma izsūtīšanas.


6.3. E-pasta adrese tiek izmantota cita starpā rēķinu un citu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu nosūtīšanai.


6.4. Par jebkuriem jautājumiem saistībā ar šiem noteikumiem, Pircējs var jebkurā laikā vari rakstīt e-pastu uz adresi: palidziba@lieneuresina.com, un viņam tiks sniegta atbilde.

Privātuma politika

Liene Uresina Coaching (turpmāk – LUC) ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši valsts noteiktajiem regulējumiem, kas izskaidrots šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam LUC iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.


Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā LUC un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus.


Liene Uresina Coaching (turpmāk – LUC) identitāte un kontaktinformācija: Progress Me SIA, Reģ.Nr. 50203332541 elektroniskā pasta adrese saziņai: palīdzība@lieneuresina.com


Kādu informāciju mēs iegūstam?

Liene Uresina Coaching (LUC) lūdz no Tevis tikai to informāciju, kas ir pamatoti nepieciešama, lai varētu sniegt Tev pakalpojumus un sagādāt izcilu lietotāja pieredzi.


Veicot maksājumu un reģistrējoties Apmācībām, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese, un maksājumu informācija.


Tāpat arī tu sniedz informāciju, ja aizpildi mūsu mājas lapā vai sociālajos medijos redzamās vai trešo pušu nodrošinātās aptaujas anketas, reģistrācijas formas, veidlapas, sazinies ar mums epatā, sociālajos tīkos, vai izmanto kontaktpersonu veidlapas, atbildot uz aptaujām, sniedz atsauksmes rakstiski vai video formātā, izmanto bezmaksas produktus vai piedalies mūsu organizētajās Apmācībās. 


Trešās puses arī var automātiski ievākt tavus datus. Dažus no mūsu t.sk. mājas lapā iestrādātajiem rīkiem nodrošina trešās puses. Piemēram, e-pastu mārketinga rīki, lai vari saņemt mūsu jaunumus, vai sociālo tīklu pakalpojumi. Ņem vērā, ka arī šie uzņēmumi var izmantot cookies tehnoloģijas, lai par tevi ievāktu datus gan no viņu vietnēm, gan no Interneta. To, kā trešās puses ievāc un izmanto tavus datus, nosaka viņu privātuma politikas, kas ir norādītas viņu mājas lapās. Mēs bez Tavas atļaujas nenododam Tavus datus šiem pakalpojumu sniedzējiem. 


Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs apkopojam un izmantojam augstāk minētos datus, lai nodrošinātu efektīvu, un īpaši tev piemērotu mūsu lapas, sniegtās informācijas un pakalpojumu lietošanas pieredzi. Mēs varam izmantot tavus datus, lai:

 • mēs tev nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, 
 • personalizētu un uzlabotu tavu pieredzi saistībā ar mūsu mājas lapas lietošanu vai pakalpojumiem, tai skaitā, novērstu lietošanas tehniskās problēmas, saglabātu tavas preferences,
 • izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, ieskaitot fotogrāfijas un video materiālus, kur tu vari būt redzams un dzirdams;
 • informētu tevi par izmaiņām mūsu mājas lapā, ieskaitot šo privātuma politiku, un mūsu sociālo mediju lietošanas vietnēs;
 • izpildītu savas saistības un pamatotu mūsu tiesības, kas balstītas uz vienošanos starp tevi un mums (piemēram, aizsargātu ar autortiesībām to pakalpojumu saturu, uz ko tas attiecas);
 • lai sazinātos ar tevi saistībā ar tevis izvēlēto pakalpojumu, tostarp ar e-pastu, paziņojumiem, telefoniski, īsziņām vai citām ziņām;
 • lai apstrādātu maksājumu par mūsu pakalpojumiem, lai sagatavotu rēķinus, kā arī izpildītu jebkuru līgumu starp tevi un mums, nodrošinot tevis apkalpošanu
 • citam iemeslam, kam tu piekriti vai kas ir atļauts/tiek prasīts ar likumu.
 • Sniegtu tev efektīvu klientu atbalstu. Ja izvēlies sazināties ar mums pa e-pastu, mēs varam saglabāt tavu e-pasta ziņojumu saturu kopā ar e-pasta adresi un mūsu atbildēm.Mēs varam izmantot tavus personiskos datus tiešā mārketinga nolūkos, lai:

 • nodrošinātu tev papildus informāciju par aktuālajām tēmām, un mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem, sūtot tiešā mārketinga e-pastus un jaunumus
 • veidotu un virzītu reklāmas dažādos, tevis izmantotos sociālajos medijos vai mājas lapās
 • Izveidotu, uzlabotu un virzītu mūsu mārketinga ziņojumus ar sociālo mediju nodrošinātiem reklāmas rīkiem (kā piemēram, Facebook Lookalike auditorijas veidošana).
 • Tu jebkurā laikā vari atteikties no Liene Uresina Coaching jaunumu saņemšanas un tiešā mārketinga e-pastiem. Katrā sūtītajā e-pasta ziņā ir ietverta saite “Atteikties no jaunumiem”, “Atrakstīties” vai “Unsubscribe”. Ja Tev neizdodas atteikties no jaunumiem un tiešā mārketinga e-pastiem, tad nosūti, lūdzu, e-pastu uz adresi palidziba@lieneuresina.com.


Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.


Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, un tikai pilnvarotām personām, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam.


Mēs apņemamies saglabāt tava e-pasta adreses konfidencialitāti. Mēs nepārdodam unn neatklājam trešajām pusēm tavu e-pasta adresi.


E-pasts netiek atpazīts kā drošs saziņas līdzeklis, tāpēc atbildība par saturu, ar ko dalies e-pastā, ir tikai tava. Nekad nesūti pa e-pastu savu kredītkartes informāciju un citu konfidenciālu informāciju.

 

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.


Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.


Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube  uc. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.


Kā atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:


 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.
 • Tu jebkurā laikā vari atteikties no Liene Uresina Coaching jaunumu saņemšanas un tiešā mārketinga e-pastiem. Katrā sūtītajā e-pasta ziņā ir ietverta saite “Atteikties no jaunumiem”, “Atrakstīties” vai “Unsubscribe”. Ja Tev neizdodas atteikties no jaunumiem un tiešā mārketinga e-pastiem, tad nosūti, lūdzu, e-pastu uz adresi palidziba@lieneuresina.comPRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Mūsu pienākums ir publicēt jebkādas izmaiņas mūsu privātuma politikā šajā lapā. Ja mēs mainīsim to, kā mēs apstrādājam lietotāju personīgo informāciju, mēs tev par to paziņosim caur e-pastu uz tevis norādīto e-pasta adresi un publicēsim informāciju tīmekļa vietnē. Datums, kurā privātuma politika tika pēdējo reizi pārskatīta, ir norādīts lapas sākumā. Tu esi atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā ir aktuāla, aktīva un piegādājama e-pasta adrese (ja mūsu e-pasts tevi nesasniedz tavu spam filtru vai citu tava e-pasta servera iestatījumu vai darbības dēļ, tad tā nav mūsu atbildība, bet ir jārisina tev). Tā ir tava atbildība, lai periodiski apmeklē mūsu mājas lapā publicēto privātuma politiku, lai pārbaudītu jebkādas izmaiņas.

 

Savus jautājumus par tavu personas datu apstrādi, sūti mums uz palidziba@lieneuresina.comInformācija šajā dokumentā pārskatīta un aktualizēta: 06.12.2022.